November 5, 2015

Sửa lỗi Print Titles Must Be Contiguous And Complete Rows Or Columns

Nếu khi In 1 file Excel Bạn Gặp lỗi như hình bên dưới thì chỉ cần làm theo cách sau sẽ giúp Bạn sửa được lỗi này

PrintTitlesMustBeContiguousAndCompleteRowsOrColumns

vào menu Page Layout > Print Titles > Sheet > trong mục Cell errors as: chọn <blank> rồi lưu lại, như hình bên dưới

PrintTitlesMustBeContiguousAndCompleteRowsOrColumns

giờ chỉ việc thử lại nữa là xong

3 comments: