December 7, 2015

Compression(nén) và Decompression(giải nén) file đính kèm

Compression(nén) và Decompression(giải nén) file đính kèm

===============================================================

Với điều kiển này cho phép file đính kèm sẽ được tự động nén hoặc giải nén trước khi 
chuyển đi. Tính năng này cho phép giảm dung lượng chiếm đường truyền khi chuyển các 
thư ra ngoài.
Outbound Compression
Enable compression of attachments for outbound messages
Lựa chọn cho phép tự động nén file đính kèm khi chuyển thư. Lựa chọn này không có nghĩa 
là tất cả file đính kèm đều được nén mà nó chỉ bật chức năng này lên còn file có được nén 
hay không còn căn cứ vào các thông số thiết lập.
Compress outbound local domain attachments
Lựa chọn cho phép các thiết lập nén sẽ được thực hiện với thư gửi ra

=================================================================

Compression Options
Create self-extracting zips
Lựa chọn nến muốn nén file sử dụng tự động giải nén zip với phần mở rộng là EXE file. Nó 
rất hữu ích cho người nhận sẽ giải nén mà không cần có chương trình giải nén.
Compress only if compression % is greater than XX%
MDaemon sẽ nén những file đính kèm của thư có khả năng nén với phần trăm nén lớn hơn 
số xác định trong hộp điều kiển. Ví dụ : ta điền giá trị 20 và thì những file nào có khả năng 
nén được giảm hơn 20 % thì sẽ được nén.
Compress if total attachment size is greater than XX KB
Khi lựa chọn tự động nén file thì MDaemon sẽ chỉ cố gắng nén các file đính kèm khi độ lớn 
của nó lớn hơn giá trị được xác định ở đây. Còn những tổng số độ lớn file đính kèm nhỏ hơn 
giá trị đính ở đây sẽ gửi đi bình thường.

================================================================

Compression level
Lựa chọn cấp độ nén file mà bạn muốn MDaemon sử dụng cho file đính kèm. Nó có ba cấp 
độ: minimum (nén nhanh), medium hoặc maximum (nén chậm, như dung lượng file nén sẽ 
được giá trị nhỏ nhất)
Use fixed archive name:[archive name]
Lựa chọn nếu bạn muốn xác định tên cho file đính kèm sau khi đã nén.
Compression exclusions
Exclude these attachments…
Bấm vào đây để điền tên những file sẽ không được phép nén. Khi một thư có đính file đúng 
với những file trong danh sách thì MDaemon sẽ không nén mà không cần quan tâm đến các 
thông số thiết lập khác.
Exclude these domains…
Bấm vào đây để điền các domain của nơi nhận thư gửi đến sẽ không được phép nén file 
đính kèm.

====================================================================

Inbound Decompression
Enable decompression of attachments for inbound messages
Lựa chọn cho phép tự động giải nén các file đính kèm khi các thư gửi đến. Khi một thư đến 
với file đính kèm được nén zip thì MDaemon sẽ giải nén trước khi chuyển đến người nhận
Decompress inbound local domain attachments
Lựa chọn nến muốn tự động giải nén với thư nội bộ.

0 comments:

Post a Comment