December 30, 2015

Meeting Room Booking System (MRBS) - Website đặt phòng họp nội bộ miễn phí

MRBS - Meeting Room Booking System. demo here
1 dạng web ứng dụng sử dụng PHP and MySQL/pgsql. Source code và data được chia sẻ hoàn toàn miễn phí, dễ cài đặt, dễ sử dụng.

MRBS để làm gì ?-> Để tạo một website đặt phòng họp nội bộ miễn phí, dành cho các công ty không chú trọng quá lớn đến một hệ thống hiện đại, sử dụng phần mềm cao cấp cho vấn đề này.

MRBS có thể cài trên server linux hoặc windows. 
Ở đây mình dùng Windows + XAMPP để cái đặt, ngoài XAMPP các bạn muốn dùng cái gì cũng được, vì nó tựa tựa nhau cả.

Vào vấn đề chính.
DOWNLOAD MRBS tại đây:
Phiên bản hiện tại cho bài viết này là mrbs-1.45.0.zip. (2,1 MB) Key mở khóa download !ODsS3fpxTllgUm6s1nrvDi1BZz4x04a-ONuLmFFRDiM

Giải nén gói zip, ta được 1 đống file sql, ... abc xzy tùm lum, và 1 cái folder WEB. Các bạn chỉ quan tâm tới file tables.my.sql và thư mục web.

PHẦN I: CÀI ĐẶT MRBS

Bước 1: Cài đặt MRBS

Trên localhost/phpmyadmin, tạo data tên là mrbs (mình khuyên là mrbs, đỡ phải chỉnh sửa nhiều ). Sau đó import file tables.my.sql vào. Được 7 bảng như hình:Sau đó, copy toàn bộ file bên trong thư mục web paste vào đường dẫn webroot của xampp: htdocs/mrbs

Bước 2: Chỉnh sửa file config

Trong thư mục chứa source web, tìm file config.inc.php và sửa như sau: 
Trích:
// A list of valid timezones can be found at http://php.net/manual/timezones.php
// The following line must be uncommented by removing the '//' at the beginning

/*******************
* Database settings
******************/
// Which database system: "pgsql"=PostgreSQL, "mysql"=MySQL,
// "mysqli"=MySQL via the mysqli PHP extension
$dbsys = "mysqli";
// Hostname of database server. For pgsql, can use "" instead of localhost
// to use Unix Domain Sockets instead of TCP/IP.
$db_host = "localhost";
// Database name:
$db_database = "mrbs";
// Database login user name:
$db_login = "root";// Database login password:
$db_password = '';
// Prefix for table names. This will allow multiple installations where only
// one database is available
$db_tbl_prefix = "mrbs_";
// Uncomment this to NOT use PHP persistent (pooled) database connections:
Lưu ý các thông số 
$dbsys= "mysqli"; 
$db_host = "localhost"; 
$db_database = "mrbs"; 
$db_login = "root"; 
$db_password = ''; 
chỉnh cho đúng với thông số tạo trong phpmyadmin
Bước 3: Chỉnh timezone
phiên bản mới này mục timezone sẽ nằm trong file "systemdefaults.inc.php" , mở file lên và set thành "Asia/Ho_Chi_Minh", nếu không làm bước này các bạn sẽ gặp thông báo lỗi timezone khi truy cập trang web.

/**********
 * Timezone
 **********/

// The timezone your meeting rooms run in. It is especially important
// to set this if you're using PHP 5 on Linux. In this configuration
// if you don't, meetings in a different DST than you are currently
// in are offset by the DST offset incorrectly.
//
// Note that timezones can be set on a per-area basis, so strictly speaking this
// setting should be in areadefaults.inc.php, but as it is so important to set
// the right timezone it is included here.
//
// When upgrading an existing installation, this should be set to the
// timezone the web server runs in.  See the INSTALL document for more information.
//
// A list of valid timezones can be found at http://php.net/manual/timezones.php
// The following line must be uncommented by removing the '//' at the beginning

$timezone = "Asia/Ho_Chi_Minh";

OK đã tạm xong phần cài web, truy cập local để thưởng thức: http://localhost/mrbs 


PHẦN II: Tạo User cho các phòng ban đăng nhập

Khi chạy trang chủ lần đầu, sẽ chưa có tài khoản để đăng nhập. do đó bạn phải vô user list để tạo tài khoản admin dùng để quản trị.

Không giống như các phiên bản trước, ở phiên bản này cách tạo user đã xuất hiện trong menu admin, các bạn chỉ cần truy cập vào mục user list sau đó tạo user theo ý muốnPhần III - Thay đổi Type tương ứng với màu hiển thị các phòng ban.

Để dễ phân biệt các phòng ban, source này cho phép chúng ta tạo mỗi type tưong ứng với màu của một phòng ban. Các type này mình cũng chả biết nó cấu hình ở đâu nữa, chỉ biết lấy ra gán ghép vào cho nó thôi.


Để thêm 1 màu mới cho phòng ban nào đó, các bạn vào file "systemdefaults.inc.php" ,  tìm tới đoạn:

/*************
 * Entry Types
 *************/

// This array lists the configured entry type codes. The values map to a
// single char in the MRBS database, and so can be any permitted PHP array
// character.
//
// The default descriptions of the entry types are held in the language files
// as "type.X" where 'X' is the entry type.  If you want to change the description
// you can override the default descriptions by setting the $vocab_override config
// variable.   For example, if you add a new booking type 'C' the minimum you need
// to do is add a line to config.inc.php like:
// 
// $vocab_override["en"]["type.C"] =     "New booking type";
//
// Below is a basic default array which ensures there are at least some types defined.
// The proper type definitions should be made in config.inc.php.
//
// Each type has a color which is defined in the array $color_types in the styling.inc
// file in the Themes directory

$booking_types[] = "I";
$booking_types[] = "E";
$booking_types[] = "A";
$booking_types[] = "B";
$booking_types[] = "C";
// Default type for new bookings
$default_type = "I";

Mặc định khi cài xong chỉ có 2 type I & E là Internal & External, các bạn vào đây thêm mới type , ví dụ ở đây mình đã thêm 3 type là A,B,C.

Sau khi thêm xong, các bạn vào thư mục lang,  mở file lang.en và tìm tới dòng: 
// Entry types
$vocab["type.G"]

Sau đó sửa tên &  thêm các type giống với file bên trên vào.

// Entry types
$vocab["type.I"]      = "HR";
$vocab["type.E"]      = "ADM";
$vocab["type.A"]      = "BGD";
$vocab["type.B"]      = "IE";
$vocab["type.C"]      = "PE";

Chắc có bạn sẽ thắc mắc tại sao lại mở thư mục lang.en lên đúng ko? trong file "systemdefaults.inc.php" nó mặc định ngôn ngữ là english, nếu bạn nào muốn đổi sang ngôn ngữ khác thì vào đó thay thế, rồi thêm type theo đúng ngôn ngữ mình chọn là dc.

Phần IV - Tạo khu vực phòng họp

Nhìn hình là hiểu 

Done!

Bài viết có tham khảo của bác kingston bên nhatnghe http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=668502

1 comment:

 1. Lovely Your Information Thanks for sharing this blog I appreciate

  Meeting Hub is a Reservation System for workspace providers to increase traffic to their locations. Our booking system allows you to maximise conversion of existing website visitors.

  ReplyDelete