January 20, 2016

Hướng dẫn thay đổi địa chỉ IP cho server directadmin

Nếu bạn cần đổi IP khác cho server directadmin của mình thì có thể thực hiện các bước sau:
1 Thực hiện lấy file license mới.
Sau khi mua license với địa chỉ IP mới ta thực hiện get license trên server.
# cd /usr/local/directadmin/scripts
# ./getLicense.sh 1234 56789
Thay thế 1234 bằng client ID và 56789 bằng license ID của bạn.
2 Restart directadmin.
Tiến hành restart dịch vụ directadmin.
# /etc/init.d/directadmin restart


3 Thực thi script ipswap.sh để đổi IP cũ bằng IP mới.
Script ipswap.sh sẽ tự động thực hiện việc thay IP cũ bằng IP mới trên tất cả các file cấu hình.
# cd /usr/local/directadmin/scripts
# ./ipswap.sh 1.2.3.4 4.3.2.1


4 Restart các dịch vụ trên server.
Thực hiện restart các dịch vụ và kiểm tra việc truy cập thông qua IP mới.
# /etc/init.d/httpd restart
# /etc/init.d/proftpd restart
# /etc/init.d/exim restart
# /etc/init.d/dovecot restart

0 comments:

Post a Comment