March 25, 2016

Multiusers remote desktop windows server 2008

Có 2 cách thực hiện:
  • Cho 2 user truy cập đồng thời (hoặc 1 user dùng 2 connection)
  • Cho nhiều user truy cập đồng thời (nhiều user nhiều connection)


1. Cho 2 user truy cập đồng thời
Vào Run, gõ Regedit
Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\ Terminal Serverchuột đôi vàofSingleSessionPerUser, tại value data thay đổi từ giá trị 1 (1 user) sang giá trị 0 (2 user)
Kết nối được tối đa 2 connection
2. Cho nhiều user truy cập đồng thời
Cài đặt Role Remote Desktop Services, mặc định sẽ cho dùng miễn phí 120 ngày

Cài đặt Remote Desktop Session Host
Chọn chứng thực bằng NLA hoặc không
Chọn Configure later
Chọn User, nhóm User được cho phép truy cập Remote Desktop đến Server
Chọn Next
Cài đặt Role. Sau khi quá trình cài đặt hoàn thành, Restart lại Server

Kết nối được nhiều connection

Chú ý: Sau khi hạn dùng 120 ngày kết thúc, thực hiện xóa registry lưu thời gian sử dụng Remote Desktop Services để renew thời gian sử dụng RDS 

Vào KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Control\ Terminal Server\RCM\GracePeriod,xóa L$RTMTIMEBOMB


Chọn Yes để xác nhận
Nếu không có quyền xóa registry, thông báo lỗi sẽ xuất hiện

Lúc này, cần cho phép quyền xóa registry này cho user bằng cách, chuột phải 
GracePeriod chọn Permission,add thêm user Administrator vào mục Group or user name, chọn quyền Full Control


Sau đó thực hiện xóa L$RTMTIMEBOMB

Sau đó restart lại dịch vụ RDS, chúng ta sẽ có lại 120 ngày sử dụng RDS multiuser


Kiểm tra
Chỉnh lại thời gian của hệ thống quá 120 ngày

Tắt chế độ đồng bộ thời gian từ Internet


Remote Desktop không thực hiện được do quá ngày sử dụng


Đăng nhập local vào máy server, xóa registry như đã hướng dẫn ở trên

Vào 
Services của Windows

Stop các Services Remote Desktop đang chạy như hình vẽ, sau đó Start các Services này lên lại


Remote thành công vào server, có thông báo gia hạn số ngày sử dụng Remote Desktop ServicesNguồn: http://svuit.vn/lab-server-2003-2008-82/lab-multiusers-remote-desktop-windows-server-2008-a-986.html

0 comments:

Post a Comment