August 10, 2016

Hướng dẫn sử dụng Zabbix Agent để lấy thông tin ổ cứng vật lý của máy chủ Dell

Hướng dẫn lấy thông tin ổ cứng trên Server sử dụng Dell RAID Controller (test trên Server Dell 2950)

1. Trên Server cần giám sát

1.1. Cài đặt gói megacli trên Server cần giám sát(hướng dẫn tại đây) hoặc đây

1.2. Cài đặt zabbix-agent trên Server cần giám sát:

apt-get install zabbix-agent -y

1.3. Lấy các script để lấy thông tin ổ đĩa

mkdir -p /opt/zabbix/linux
cd /opt/zabbix/linux
wget https://raw.githubusercontent.com/longsube/Zabbix_check_physicaldisks_status/master/DELL%20RAID%20Controller/megacli-disk-decovery
wget https://raw.githubusercontent.com/longsube/Zabbix_check_physicaldisks_status/master/DELL%20RAID%20Controller/megacli-disk-status
chmod +x 
chown -R zabbix:zabbix /opt/zabbix

1.4. Cấu hình zabbix agent để lấy quét số lượng đĩa cứng trong Server:

vim /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

#IP Zabbix-Server(ở đây là 172.16.69.45)
Server=172.16.69.45

#hostname cua Zabbix agent
Hostname=kvm4

# Dat USerparameter de zabbix agent quet so luong o dia
UserParameter=custom.vfs.dev.discovery, sudo /usr/bin/python /opt/zabbix/linux/megacli-status

1.5. Cấu hình cho phep user zabbix thực thi với sudo:

echo "zabbix ALL=NOPASSWD: ALL" >> /etc/sudoers

1.6. Cấu hinh zabbix agent lấy thông tin ổ đĩa

cd /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.d
wget https://raw.githubusercontent.com/longsube/Zabbix_check_physicaldisks_status/master/DELL%20RAID%20Controller/dell-disk-status%20.conf
service zabbix-agent restart

2. Trên Zabbix Server

2.1. Tạo Template Template Linux Disk Status để lấy thông tin ổ đĩa

Tao template

2.2. Tạo Discovery rule cho template

Tao discovery ruleZabbix Server sẽ dựa vào key custom.vfs.dev.discovery, lọc theo {#DISK} để lấy tên của ổ đĩa (ở đây là vị trí của ổ đĩa), thời gian lấy mẫu là 30s.

2.3. Tạo Item prototype trong Discovery rule vừa tạo để lấy thông tin tình trạng ổ đĩa

Get disk statusZabbix Server dựa vào key custom.vfs.dev.status[{#DISK}], thời gian lấy mẫu là 50s, loại thông tin là character

2.4. Tạo Item prototype trong Discovery rule vừa tạo để lấy thông tin nhiệt độ ổ đĩa

Get disk temperatureZabbix Server dựa vào key custom.vfs.dev.temperature[{#DISK}], thời gian lấy mẫu là 30s, loại thông tin là numeric

2.5. Thêm host cần giám sát

Add hostĐưa template Template Linux Disk Status giám sát đisk vào host

2.6. Kiểm tra các thông tin ổ đĩa

check

nguồn: https://github.com/longsube/Zabbix_check_physicaldisks_status

0 comments:

Post a Comment