October 24, 2015

Quản Trị Exchange Server 2010

Tác giả: Trương Văn Quang, Phùng Phước Linh và Thân Trung Nghĩa

Nội dung

Part 1: Nâng cấp & chuyển đổi AD 2003 sang 2008 và Exchange 2003 sang 2010

+ Module 1: Chuyển đổi Active Directory từ Windows Server 2003 sang Windows Server 2008

+ Module 2 Chuyển đổi Exchange server 2003 sang Exchange server 2010

+ Module 3 Gỡ bỏ EXCHANGE 2003 và ACTIVE DIRECTORY 2003 ra khỏi hệ thống

Part 2: Quản trị Exchange 2010

+ Module 4 Quản lý MAILBOX SERVERS

+ Module 5 Quản lý RECIPIENT

+ Module 7 Quản lý CLIENT ACCESS ROLE

+ Module 8 Quản lý MESSAGE TRANSPORT

+ Module 9 Triển khai MESSAGING SECURITY

+ Module 10 Triển khai HIGH AVAILABILITY

+ Module 11 Triển khai BACKUP và RECOVERY

+ Module 12 Bảo vệ EXCHANGE SERVER 2010

p1: http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=88591

p2: http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=88761

p3: http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=89079

p4: http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=89442

p5: http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=90744

http://www.slideshare.net/laonap166/qun-tr-exchange-server-2010-phan-1

http://www.slideshare.net/laonap166/qun-tr-exchange-server-2010-phan-2

http://www.slideshare.net/laonap166/qun-tr-exchange-server-2010-phan-3

http://www.slideshare.net/laonap166/qun-tr-exchange-server-2010-phan-4

http://www.slideshare.net/laonap166/qun-tr-exchange-server-2010-phan-5

Nguồn nhatnghe.com

0 comments:

Post a Comment