March 25, 2016

[error] Windows cannot delete object LDAP

Và nó báo lỗi bạn không thể xóa object này “Windows cannot delete object LDAP://DC01…… because: Access is denied


- Khi bạn join 1 server vào một domain controller. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó server này không sử dụng nữa. Bạn muốn xóa tên server này trên domain controller để server khác muốn join lại vào Domain có thể sử dụng tên mà bạn xóa.

- Nhưng kho xóa Computer name của Domain member server này chúng ta sẽ gặp lỗi và nó không thể xóa được.
- Bây giờ mình sẽ thử xóa computer name Mai-Ex trong Active Directory của mình


- Check vao check box và thực hiện delete domain name này.
- Và nó báo lỗi bạn không thể xóa object này “Windows cannot delete object LDAP://DC01…… because: Access is denied”.


Để xóa computer name của domain member ra khỏi Active Directory chúng ta sử dụng ADSI edit để xóa.
Vào menu “Tools → ADSI Edit” và xóa computer name của Domain Member cần xóa.- Chọn Computer name cần xóa, như vậy là xong.Nguồn: http://svuit.vn/lab-server-2012-81/error-windows-cannot-delete-object-ldap-1101.html

0 comments:

Post a Comment