March 25, 2016

Windows Server Backup 2008 part 1

Windows Server Backup 2008: Sử dụng để back up và restore file, folder, volume

  1. Cài đặt Windows Server Backup Features

Vào Server Manager, chọn Features > Add Features, chọn Windows Server Backup Features và thực hiện cài đặt.2. Thực hiện backup data

Vào Windows Server Backup


Vào Action > Backup once


Chọn Different options nếu không muốn backup theo lịch


Chọn Custom để thực hiện backup từng phần


2.1. Backup Folder

Chọn thư mục cần backup, sau đó chọn Next


Chọn thư mục đích để copy dữ liệu. Ở đây, chọn copy đến một thư mục share trên mạng, chọn Remote shared folder


Trỏ đường dẫn đến thư mục đích, chọn Inherit 


Sử dụng user/password có quyền truy cập đến thư mục đích


Thực hiện Backup


Quá trình backup được thực hiện và hoàn thànhKiểm tra các file backup vừa tạo ra


2.2. Backup volumes

Thực hiện tương tự quá trình backup như trên, chọn volumes cần backup


Quá trình backup volume hoàn thành


nguồn: http://svuit.vn/lab-server-2003-2008-82/lab-windows-backup-server-2008-part-1-a-988.html

http://www.slideshare.net/laonap166/windows-backup-server-2008-part-1

0 comments:

Post a Comment