November 26, 2016

Chuyển đổi đĩa cứng ảo từ Hyper-V sang Vmware bằng StarWindConverter

Phát sinh từ một nhu cầu thực tế, hệ thống đang sử dụng máy ảo trên nền Hyper-V, đột xuất cần 1 máy ảo chạy tương tự chạy trên nền VMWARE. Thay vì phải tạo mới một máy ảo trên nền VMWARE, cài lại từ hệ điều hành, ứng dụng, địa chỉ IP,..tất cả mọi thứ. Download công cụ chuyển đổi StardWind Converter tại đây hoặc tại suthuc.
B1. Cài đặt StardWind Converter
Chọn Next
Chọn Next
Chọn như hình > Next
Chọn Next
Chọn Next
Chọn Next
Chọn Install
Chọn Finish
B2. Chuyển đổi đĩa cứng Hyper-V (.vhd) sang đĩa cứng VMware (.vmdk)
Chạy chương trình StarWind Software V2V image convert . Chọn Next
Chỉ đến file .vhd là đĩa cứng của máy ảo Hyper-V > Open
Chọn Next
Chọn như hình > Next
Chọn như hình > Next
Chỉ nơi lưu file đĩa cứng VMware (.vmdk) > Next
Chuyển đổi xong chọn Finish
B3. Tạo máy ảo VMware với đĩa cứng mới chuyển đổi
Chọn như hình > Virtual Machine
Chọn Next
Chọn như hình > Next
Chọn như hình > Next
Chọn như hình > Next
Chọn như hình > Next
Chọn như hình > Finish
Chọn như hình  > Settings
Chọn như hình > Advanced
Chọn như hình > Add
Chọn như hình > Next
Chọn như hình > Next
Chọn Browse chỉ đến file (.vmdk)
Chọn như hình > Finish
Chọn OK
Chọn OK
Khởi động máy ảo VMware
Khởi động thành công
suthuc – MCT
Nhat Nghe Support Team – www.nhatnghe.com
Document: http://shink.in/w750T

0 comments:

Post a Comment