November 26, 2016

User Adminítrator không bị ảnh hưởng Policy trên Workgroup

Từ trước đến nay chúng ta chỉnh policy trên workgroup thì đều ảnh hưởng đến tất cả user, làm sao để không ảnh hưởng lên Administrator ?
Chuẩn Bị: tạo user u1 để kiểm tra
Thực Hiện “cấm truy cập Control Panel”:
1. Enable “Prohibit access to the Control Panel” trong User Configuration/Administrative Templates/ Control Panel
==> kiểm tra tất cả các user đều bị cấm truy cập Control Panel
2. Vào %Systemroot%\System32\GroupPolicy\User, sau đó copy file Registry.pol sang chổ khác(thí dụ ổ D)
3. Vào Group Policy chỉnh lại cho tất cả có quyền truy cập Control Panel
4. Copy file Registry.pol từ ổ D về %Systemroot%\System32\GroupPolicy\User.
==> Logon user để kiểm tra bị cấm truy cập Control Panel
==> Logon administrator kiểm tra được phép truy cập Control Panel

0 comments:

Post a Comment