August 10, 2016

Quản lý ổ đĩa trong Server HP

HPACUCLI (HP Array Configuration Utility CLI) là công cụ được HP cung cấp, được dùng để tạo, xóa và sửa các ổ đĩa logic và vật lý trên smart array controller (RAID Card) trên Server HP.

1. Cài đặt

Cài đặt gói hpcucli.deb tại http://hwraid.le-vert.net/debian/pool-wheezy/
wget http://hwraid.le-vert.net/debian/pool-wheezy/hpacucli_9.20.9.0-1_amd64.deb
dpkg -i hpacucli_9.20.9.0-1_amd64.deb

2. Có 2 cách để thực thi câu lệnh

 • Cách 1: gõ hpacucli, sau đó gõ các câu lênh cần thực thi
# hpacucli
HP Array Configuration Utility CLI 9.20.9.0
Detecting Controllers...Done.
Type "help" for a list of supported commands.
Type "exit" to close the console.

=> rescan
=> exit
 • Cách 2: gõ trực tiếp câu lệnh  # hpacucli rescan 

3. Hiển thị trạng thái của Controller và ổ đĩa

 => hpacucli
HP Array Configuration Utility CLI 9.20.9.0
Detecting Controllers...Done.
Type "help" for a list of supported commands.
Type "exit" to close the console.

=> ctrl all show config

Smart Array P420i in Slot 0 (Embedded)  (sn: 001438030E455F0)

  array A (SAS, Unused Space: 0 MB)


   logicaldrive 1 (1.6 TB, RAID 0, OK)

   physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SAS, 600 GB, OK)
   physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SAS, 600 GB, OK)
   physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, SAS, 600 GB, OK)

  SEP (Vendor ID PMCSIERA, Model SRCv8x6G) 380 (WWID: 5001438030E455FF)
Hệ thống hiện có 3 ổ đĩa, mỗi ổ có dung lượng 600 GB. Ba ổ này đang được cấu hình RAID 0, dung lượng lưu trữ sau RAID là 1.6 TB

4. Kiểm tra trạng thái RAID Controller

=> ctrl all show status

Smart Array P420i in Slot 0 (Embedded)
  Controller Status: OK
  Cache Status: OK
  Battery/Capacitor Status: OK
Thông tin hiển thị gồm trạng thái card RAID, trạng thái cache và Pin của card.

5. Kiểm tra thông tin ổ cứng

=> ctrl slot=0 pd all show status

  physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, 600 GB): OK
  physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, 600 GB): OK
  physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, 600 GB): OK
Như ta thấy, ổ cứng đang được gắn từ bay 1-3 trên Server, tất cả đêu trong trạng thái tốt.

6. Kiểm tra trạng thái của một ổ

=> ctrl slot=0 pd 1I:1:1 show detail

Smart Array P420i in Slot 0 (Embedded)

  array A

   physicaldrive 1I:1:1
     Port: 1I
     Box: 1
     Bay: 1
     Status: OK
     Drive Type: Data Drive
     Interface Type: SAS
     Size: 600 GB
     Rotational Speed: 10000
     Firmware Revision: HPDC
     Serial Number:     KWH9X84R
     Model: HP   EG0600FBVFP
     Current Temperature (C): 33
     Maximum Temperature (C): 40
     PHY Count: 2
     PHY Transfer Rate: 6.0Gbps, Unknown
     Drive Authentication Status: OK
     Carrier Application Version: 11
     Carrier Bootloader Version: 6
Trong câu lệnh, pd là ổ đĩa vật lý, 1I:1:1 là kí hiệu của ổ tại bay 1. Câu lệnh cho ra các thông tin về: dung lượng, vòng quay, Serial number, model, nhiệt độ hiện tại và cao nhất,...

7. Kiểm tra tất cả các ổ đĩa logic

=> ctrl slot=0 ld all show

Smart Array P420i in Slot 0 (Embedded)

  array A

   logicaldrive 1 (1.6 TB, RAID 0, OK)
Hiển thị trạng thái của các ổ đĩa logic tạo trên RAID, như trên ta có 1 ổ đĩa logic 1.6TB

8. Kiểm tra chi tiết trạng thái ổ đĩa vật lý

=> ctrl slot=0 ld 1 show

Smart Array P420i in Slot 0 (Embedded)

  array A

   Logical Drive: 1
     Size: 1.6 TB
     Fault Tolerance: RAID 0
     Heads: 255
     Sectors Per Track: 32
     Cylinders: 65535
     Strip Size: 256 KB
     Full Stripe Size: 256 KB
     Status: OK
     Caching: Enabled
     Unique Identifier: 600508B1001C8E5EE7B94BC101CBFD3E
     Disk Name: /dev/sda
     Mount Points: /boot 487 MB
     OS Status: LOCKED
     Logical Drive Label: A46B7F43001438030E455F0FF96
     Drive Type: Data

9. Bật/tắt cache

=> ctrl slot=0 modify dwc=disable

=> ctrl slot=0 modify dwc=enable
Câu lệnh để bật hoặc tắt cache trên RAID Controller.

10. Nháy đèn thông báo ổ đĩa

=> ctrl slot=0 ld 1 modify led=on
=> ctrl slot=0 ld 1 modify led=off
Câu lệnh trên sẽ bật tắt đèn trên các ổ đĩa vật lý mà thuộc ổ đĩa logic số 2.
Tham khảo:

0 comments:

Post a Comment